Კონფიდენციალურობის პოლიტიკა | sea-inside.net
 • RU
 • EN
 • KZ
 • © Sea Inside 2019-2023

  პოლიტიკა პერსონალური მონაცემების დამუშავებასთან დაკავშირებით  1. ზოგადი დებულებები პერსონალური მონაცემების დამუშავების ეს პოლიტიკა შედგენილია 2006 წლის 27 ივლისის ფედერალური კანონის მოთხოვნების შესაბამისად. No 152-FZ „პერსონალური მონაცემების შესახებ“ (შემდგომში კანონი პერსონალური მონაცემების შესახებ) და განსაზღვრავს პერსონალური მონაცემების დამუშავების პროცედურას და ზომებს პერსონალური მონაცემების უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად, რომელიც აღებულია ალექსანდრე ანატოლიევიჩ მაკეევის (შემდგომში ოპერატორი) მიერ. ). 1.1. ოპერატორი თავისი საქმიანობის განსახორციელებლად ყველაზე მნიშვნელოვან მიზანს და პირობას ადგენს ადამიანისა და მოქალაქის უფლებებისა და თავისუფლებების დაცვას მისი პერსონალური მონაცემების დამუშავებისას, მათ შორის, კონფიდენციალურობის, პირადი და ოჯახური საიდუმლოების უფლებების დაცვას. . 1.2. ეს ოპერატორის პოლიტიკა პერსონალური მონაცემების დამუშავებასთან დაკავშირებით (შემდგომში - პოლიტიკა) ვრცელდება ყველა ინფორმაციას, რომელიც ოპერატორს შეუძლია მიიღოს ვებსაიტის httpss://sea-inside.net/ ვიზიტორების შესახებ.

  2. პოლიტიკაში გამოყენებული ძირითადი ცნებები 2.1. პერსონალური მონაცემების ავტომატური დამუშავება - პერსონალური მონაცემების დამუშავება კომპიუტერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. 2.2. პერსონალური მონაცემების დაბლოკვა არის პერსონალური მონაცემების დამუშავების დროებითი შეჩერება (თუ დამუშავება აუცილებელი არ არის პერსონალური მონაცემების გასარკვევად). 2.3. ვებ-გვერდი - გრაფიკული და საინფორმაციო მასალების ნაკრები, ასევე კომპიუტერული პროგრამები და მონაცემთა ბაზები, რომლებიც უზრუნველყოფენ მათ ხელმისაწვდომობას ინტერნეტში ქსელის მისამართზე httpss://sea-inside.net/. 2.4. პერსონალური მონაცემების საინფორმაციო სისტემა - მონაცემთა ბაზებში შემავალი პერსონალური მონაცემების ერთობლიობა და საინფორმაციო ტექნოლოგიები და ტექნიკური საშუალებები, რომლებიც უზრუნველყოფენ მათ დამუშავებას. 2.5. პერსონალური მონაცემების დეპერსონალიზაცია - ქმედებები, რის შედეგადაც შეუძლებელია დამატებითი ინფორმაციის გამოყენების გარეშე პერსონალური მონაცემების საკუთრების დადგენა კონკრეტული მომხმარებლის ან პერსონალური მონაცემების სხვა სუბიექტის მიერ. 2.6. პერსონალური მონაცემების დამუშავება - ნებისმიერი ქმედება (ოპერაცია) ან მოქმედებების ერთობლიობა (ოპერაციები), რომლებიც შესრულებულია პერსონალური მონაცემებით ავტომატიზაციის ხელსაწყოების გამოყენებით ან მის გარეშე, მათ შორის შეგროვება, ჩაწერა, სისტემატიზაცია, დაგროვება, შენახვა, დაზუსტება (განახლება, შეცვლა), ამოღება. , გამოყენება, გადაცემა (გავრცელება, უზრუნველყოფა, წვდომა), დეპერსონალიზაცია, დაბლოკვა, წაშლა, პერსონალური მონაცემების განადგურება. 2.7. ოპერატორი - სახელმწიფო ორგანო, მუნიციპალური ორგანო, იურიდიული ან ფიზიკური პირი, დამოუკიდებლად ან სხვა პირებთან ერთად, რომელიც ახორციელებს პერსონალური მონაცემების დამუშავებას და (ან) ახორციელებს პერსონალური მონაცემების დამუშავების მიზნებს, პერსონალური მონაცემების შემადგენლობას. დამუშავდეს, პერსონალური მონაცემებით შესრულებული ქმედებები (ოპერაციები). 2.8. პერსონალური მონაცემები - ნებისმიერი ინფორმაცია, რომელიც პირდაპირ ან ირიბად ეხება ვებგვერდის კონკრეტულ ან იდენტიფიცირებულ მომხმარებელს httpss://sea-inside.net/. 2.9. პერსონალური მონაცემები, რომლებიც უფლებამოსილია პერსონალური მონაცემების სუბიექტის მიერ გავრცელებისთვის - პერსონალური მონაცემები, შეუზღუდავი რაოდენობის პირთა წვდომა, რომელსაც უზრუნველყოფს პერსონალური მონაცემების სუბიექტი, პერსონალური მონაცემების სუბიექტის მიერ გავრცელებისთვის დაშვებული პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე თანხმობის მიცემით. „პერსონალური მონაცემების შესახებ“ კანონით (შემდგომში – გასავრცელებლად დაშვებული პერსონალური მონაცემები) დადგენილი წესით. 2.10. მომხმარებელი - ვებგვერდის ნებისმიერი სტუმარი httpss://sea-inside.net/. 2.11. პერსონალური მონაცემების მიწოდება – ქმედებები, რომლებიც მიზნად ისახავს პერსონალური მონაცემების გამჟღავნებას გარკვეული პირისათვის ან პირთა გარკვეული წრისათვის. 2.12. პერსონალური მონაცემების გავრცელება - ნებისმიერი ქმედება, რომელიც მიზნად ისახავს პერსონალური მონაცემების გამჟღავნებას ადამიანთა განუსაზღვრელი წრისთვის (პერსონალური მონაცემების გადაცემა) ან პირთა შეუზღუდავი რაოდენობის პერსონალური მონაცემების გაცნობა, მათ შორის პერსონალური მონაცემების მედიაში გამჟღავნება, ინფორმაციაში განთავსება და სატელეკომუნიკაციო ქსელები ან პერსონალურ მონაცემებზე წვდომის უზრუნველყოფა სხვა გზით. 2.13. პერსონალური მონაცემების ტრანსსასაზღვრო გადაცემა არის პერსონალური მონაცემების უცხო სახელმწიფოს ტერიტორიაზე უცხო სახელმწიფოს ორგანოს, უცხო ფიზიკური ან უცხოური იურიდიული პირის გადაცემა. 2.14. პერსონალური მონაცემების განადგურება - ნებისმიერი ქმედება, რის შედეგადაც პერსონალური მონაცემები შეუქცევად ნადგურდება, პერსონალური მონაცემების საინფორმაციო სისტემაში პერსონალური მონაცემების შინაარსის შემდგომი აღდგენის შეუძლებლობის გამო და (ან) პერსონალური მონაცემების მატერიალური მატარებლების განადგურება.

  3. ოპერატორის ძირითადი უფლებები და მოვალეობები 3.1. ოპერატორს უფლება აქვს: - მიიღოს პერსონალური მონაცემების სუბიექტიდან სანდო ინფორმაცია ან/და პერსონალური მონაცემების შემცველი დოკუმენტები; - იმ შემთხვევაში, თუ პერსონალური მონაცემების სუბიექტი უხსნის თანხმობას პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე, ოპერატორს უფლება აქვს გააგრძელოს პერსონალური მონაცემების დამუშავება პერსონალური მონაცემების სუბიექტის თანხმობის გარეშე, თუ არსებობს პერსონალური მონაცემების შესახებ კანონით განსაზღვრული საფუძველი; - დამოუკიდებლად განსაზღვრავს აუცილებელი და საკმარისი ღონისძიებების შემადგენლობას და ნუსხას პერსონალური მონაცემების შესახებ კანონითა და მის შესაბამისად მიღებული მარეგულირებელი სამართლებრივი აქტებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების უზრუნველსაყოფად, თუ სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული პერსონალური მონაცემების შესახებ კანონით ან სხვა ფედერალური კანონით. კანონები. 3.2. ოპერატორი ვალდებულია: - პერსონალური მონაცემების სუბიექტს, მისი მოთხოვნით, მიაწოდოს ინფორმაცია მისი პერსონალური მონაცემების დამუშავების შესახებ; - პერსონალური მონაცემების დამუშავების ორგანიზება რუსეთის ფედერაციის მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი წესით; – უპასუხოს პერსონალური მონაცემთა სუბიექტების და მათი კანონიერი წარმომადგენლების თხოვნებსა და მოთხოვნებს „პერსონალური მონაცემების შესახებ“ კანონის მოთხოვნების შესაბამისად; - პერსონალური მონაცემების სუბიექტების უფლებების დაცვის უფლებამოსილ ორგანოს ამ ორგანოს მოთხოვნით შეატყობინოს საჭირო ინფორმაცია ასეთი მოთხოვნის მიღებიდან 30 დღის ვადაში; – გამოაქვეყნოს ან სხვაგვარად უზრუნველყოს ამ პოლიტიკაზე შეუზღუდავი წვდომა პერსონალური მონაცემების დამუშავებასთან დაკავშირებით; - მიიღოს სამართლებრივი, ორგანიზაციული და ტექნიკური ზომები პერსონალური მონაცემების დასაცავად მათზე არაავტორიზებული ან შემთხვევითი წვდომისგან, განადგურებისგან, მოდიფიკაციისგან, დაბლოკვისგან, კოპირებისგან, მიწოდებისგან, გავრცელებისგან, აგრეთვე პერსონალურ მონაცემებთან დაკავშირებით სხვა უკანონო ქმედებებისგან; - შეაჩეროს პერსონალური მონაცემების გადაცემა (გავრცელება, მიწოდება, წვდომა), შეწყვიტოს პერსონალური მონაცემების დამუშავება და განადგურება პერსონალური მონაცემების შესახებ კანონით გათვალისწინებული წესით და შემთხვევებში; – ასრულებს „პერსონალური მონაცემების შესახებ“ კანონით გათვალისწინებულ სხვა მოვალეობებს.

  4. პერსონალური მონაცემთა სუბიექტის ძირითადი უფლებები და მოვალეობები 4.1. პერსონალური მონაცემების სუბიექტებს უფლება აქვთ: - მიიღოს ინფორმაცია მისი პერსონალური მონაცემების დამუშავების შესახებ, გარდა ფედერალური კანონებით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. ინფორმაცია პერსონალური მონაცემების სუბიექტს მიეწოდება ოპერატორის მიერ ხელმისაწვდომ ფორმაში და ის არ უნდა შეიცავდეს პერსონალურ მონაცემებს პერსონალური მონაცემების სხვა სუბიექტებთან დაკავშირებით, თუ არ არსებობს ასეთი პერსონალური მონაცემების გამჟღავნების სამართლებრივი საფუძველი. ინფორმაციის ნუსხა და მისი მოპოვების წესი დადგენილია „პერსონალური მონაცემების შესახებ“ კანონით; - მოითხოვოს ოპერატორს, დააზუსტოს თავისი პერსონალური მონაცემები, დაბლოკოს ან გაანადგუროს ისინი, თუ პერსონალური მონაცემები არასრულია, მოძველებული, არაზუსტი, უკანონოდ მოპოვებული ან არ არის აუცილებელი დამუშავების მითითებული მიზნისთვის, ასევე მიიღოს სამართლებრივი ზომები მათი უფლებების დასაცავად; – დააყენეთ წინასწარი თანხმობის პირობა პერსონალური მონაცემების დამუშავებისას საქონლის, სამუშაოების და მომსახურების ბაზარზე პოპულარიზაციის მიზნით; – გააუქმოს თანხმობა პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე; - მიმართოს პერსონალური მონაცემების სუბიექტის უფლებების დაცვის უფლებამოსილ ორგანოს ან სასამართლოში ოპერატორის უკანონო ქმედებების ან უმოქმედობის წინააღმდეგ მისი პერსონალური მონაცემების დამუშავებისას; - განახორციელოს რუსეთის ფედერაციის კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა უფლებები. 4.2. პერსონალური მონაცემების სუბიექტები ვალდებულნი არიან: - მიაწოდეთ ოპერატორს სანდო მონაცემები თქვენს შესახებ; – აცნობეთ ოპერატორს მათი პერსონალური მონაცემების დაზუსტების (განახლების, შეცვლის) შესახებ. 4.3. პირები, რომლებმაც ოპერატორს მიაწოდეს არაზუსტი ინფორმაცია საკუთარი თავის შესახებ ან ინფორმაცია პერსონალური მონაცემების სხვა სუბიექტის შესახებ ამ უკანასკნელის თანხმობის გარეშე, პასუხისმგებელნი არიან რუსეთის ფედერაციის კანონმდებლობის შესაბამისად.

  5. ოპერატორს შეუძლია დაამუშავოს მომხმარებლის შემდეგი პერსონალური მონაცემები 5.1. Სრული სახელი. 5.2. Ელექტრონული მისამართი. 5.3. Ტელეფონის ნომრები. 5.4. საიტი ასევე აგროვებს და ამუშავებს ანონიმურ მონაცემებს ვიზიტორების შესახებ (ქუქიების ჩათვლით) ინტერნეტ სტატისტიკის სერვისების გამოყენებით (Yandex Metrika და Google Analytics და სხვა). 5.5. ზემოაღნიშნული მონაცემები შემდგომში პოლიტიკის ტექსტში გაერთიანებულია პერსონალური მონაცემების ზოგადი კონცეფციით. 5.6. რასას, ეროვნებას, პოლიტიკურ შეხედულებებს, რელიგიურ ან ფილოსოფიურ შეხედულებებს, ინტიმურ ცხოვრებას დაკავშირებული პერსონალური მონაცემების სპეციალური კატეგორიის დამუშავებას ოპერატორი არ ახორციელებს. 5.7. ხელოვნების 1 ნაწილით განსაზღვრული პერსონალური მონაცემების სპეციალური კატეგორიებიდან გავრცელებისთვის ნებადართული პერსონალური მონაცემების დამუშავება. პერსონალური მონაცემების შესახებ კანონის 10 ნებადართულია, თუ აკრძალვები და პირობები გათვალისწინებულია მუხ. პერსონალური მონაცემების შესახებ კანონის 10.1. 5.8. მომხმარებლის თანხმობა გავრცელებისთვის ნებადართული პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე გაიცემა მისი პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე სხვა თანხმებისგან განცალკევებით. ამავდროულად, გათვალისწინებული პირობები, კერძოდ, მუხ. პერსონალური მონაცემების შესახებ კანონის 10.1. ასეთი თანხმობის შინაარსის მოთხოვნებს ადგენს პერსონალური მონაცემების სუბიექტების უფლებების დაცვის უფლებამოსილი ორგანო. 5.8.1 თანხმობა გავრცელებისთვის ნებადართული პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე, მომხმარებელი პირდაპირ აწვდის ოპერატორს. 5.8.2 ოპერატორი ვალდებულია მომხმარებლის მიერ მითითებული თანხმობის მიღებიდან არაუგვიანეს სამი სამუშაო დღისა გამოაქვეყნოს ინფორმაცია დამუშავების პირობების, აკრძალვების არსებობისა და დამუშავების პირობების შესახებ შეუზღუდავი რაოდენობით. გავრცელებისთვის ნებადართული პერსონალური მონაცემების პირთა. 5.8.3 პერსონალური მონაცემების სუბიექტის მიერ გავრცელებისთვის უფლებამოსილი პერსონალური მონაცემების გადაცემა (გავრცელება, მიწოდება, წვდომა) უნდა შეწყდეს ნებისმიერ დროს პერსონალური მონაცემების სუბიექტის მოთხოვნით. ეს მოთხოვნა უნდა შეიცავდეს პერსონალური მონაცემების სუბიექტის გვარს, სახელს, პატრონიმიკას (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), საკონტაქტო ინფორმაციას (ტელეფონის ნომერს, ელფოსტის მისამართს ან საფოსტო მისამართს), აგრეთვე პერსონალური მონაცემების ჩამონათვალს, დამუშავებას. რომელიც ექვემდებარება შეწყვეტას. ამ მოთხოვნაში მითითებული პერსონალური მონაცემების დამუშავება შესაძლებელია მხოლოდ ოპერატორის მიერ, რომელსაც ის ეგზავნება. 5.8.4 გავრცელებისთვის ნებადართული პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე თანხმობა წყდება იმ მომენტიდან, როდესაც ოპერატორი მიიღებს ამ პოლიტიკის 5.8.3 პუნქტში მითითებულ მოთხოვნას პერსონალური მონაცემების დამუშავებასთან დაკავშირებით.

  6. პერსონალური მონაცემების დამუშავების პრინციპები 6.1. პერსონალური მონაცემების დამუშავება ხდება ლეგალურ და სამართლიან საფუძველზე. 6.2. პერსონალური მონაცემების დამუშავება შემოიფარგლება კონკრეტული, წინასწარ განსაზღვრული და ლეგიტიმური მიზნების მიღწევით. დაუშვებელია პერსონალური მონაცემების დამუშავება, რომელიც შეუთავსებელია პერსონალური მონაცემების შეგროვების მიზნებთან. 6.3. დაუშვებელია პერსონალური მონაცემების შემცველი მონაცემთა ბაზების გაერთიანება, რომელთა დამუშავება ხორციელდება ერთმანეთთან შეუთავსებელი მიზნებით. 6.4. დამუშავებას ექვემდებარება მხოლოდ პერსონალური მონაცემები, რომლებიც აკმაყოფილებს მათი დამუშავების მიზნებს. 6.5. დამუშავებული პერსონალური მონაცემების შინაარსი და მოცულობა შეესაბამება დამუშავების მითითებულ მიზნებს. დამუშავებული პერსონალური მონაცემების გადაჭარბება მათი დამუშავების მითითებულ მიზნებთან დაკავშირებით დაუშვებელია. 6.6. პერსონალური მონაცემების დამუშავებისას უზრუნველყოფილია პერსონალური მონაცემების სიზუსტე, მათი საკმარისობა და, საჭიროების შემთხვევაში, შესაბამისობა პერსონალური მონაცემების დამუშავების მიზნებთან მიმართებაში. ოპერატორი იღებს აუცილებელ ზომებს ან/და უზრუნველყოფს მათ მიღებას არასრული ან არასწორი მონაცემების ამოსაღებად ან გასარკვევად. 6.7. პერსონალური მონაცემების შენახვა ხორციელდება იმ ფორმით, რომელიც საშუალებას იძლევა განისაზღვროს პერსონალური მონაცემების საგანი, არა უმეტეს, ვიდრე ამას მოითხოვს პერსონალური მონაცემების დამუშავების მიზნები, თუ პერსონალური მონაცემების შენახვის ვადა დადგენილი არ არის ფედერალური კანონით. პერსონალური მონაცემების სუბიექტია მხარე, ბენეფიციარი ან გარანტი. დამუშავებული პერსონალური მონაცემები ნადგურდება ან დეპერსონალიზდება დამუშავების მიზნების მიღწევის ან ამ მიზნების მიღწევის აუცილებლობის დაკარგვის შემთხვევაში, თუ ფედერალური კანონით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.

  7. პერსონალური მონაცემების დამუშავების მიზნები 7.1. მომხმარებლის პერსონალური მონაცემების დამუშავების მიზანი: – მომხმარებლის ინფორმირება ელექტრონული ფოსტის გაგზავნით. 7.2. ოპერატორს ასევე აქვს უფლება გაუგზავნოს მომხმარებელს შეტყობინებები ახალი პროდუქტებისა და სერვისების, სპეციალური შეთავაზებებისა და სხვადასხვა ღონისძიებების შესახებ. მომხმარებელს ყოველთვის შეუძლია უარი თქვას საინფორმაციო შეტყობინებების მიღებაზე ოპერატორს ელექტრონული ფოსტის გაგზავნით trade@seabatumi.com შენიშვნით „გააჩერე შეტყობინებები ახალი პროდუქტებისა და სერვისების შესახებ და სპეციალური შეთავაზებები“. 7.3. ინტერნეტ სტატისტიკის სერვისების გამოყენებით შეგროვებული მომხმარებლების არაპერსონალური მონაცემები გამოიყენება საიტზე მომხმარებლების ქმედებების შესახებ ინფორმაციის შესაგროვებლად, საიტის ხარისხისა და მისი შინაარსის გასაუმჯობესებლად.

  8. პერსონალური მონაცემების დამუშავების სამართლებრივი საფუძველი 8.1. ოპერატორის მიერ პერსონალური მონაცემების დამუშავების სამართლებრივი საფუძველია: – ოპერატორის ნორმატიული (შემადგენელი) დოკუმენტები; – ფედერალური კანონები, სხვა მარეგულირებელი სამართლებრივი აქტები პერსონალური მონაცემების დაცვის სფეროში; – მომხმარებელთა თანხმობა მათი პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე, გავრცელებისთვის ნებადართული პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე. 8.2. ოპერატორი ამუშავებს მომხმარებლის პერსონალურ მონაცემებს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ისინი ივსება და/ან იგზავნება მომხმარებლის მიერ დამოუკიდებლად საიტზე httpss://sea-inside.net/ განთავსებული სპეციალური ფორმების მეშვეობით ან ოპერატორს ეგზავნება ელექტრონული ფოსტით. შესაბამისი ფორმების შევსებით ან/და მათი პერსონალური მონაცემების ოპერატორთან გაგზავნით მომხმარებელი გამოხატავს თავის თანხმობას წინამდებარე პოლიტიკაზე. 8.3. ოპერატორი ამუშავებს ანონიმურ მონაცემებს მომხმარებლის შესახებ, თუ ეს დაშვებულია მომხმარებლის ბრაუზერის პარამეტრებში (ჩართულია ქუქიების შენახვა და JavaScript ტექნოლოგიის გამოყენება). 8.4. პერსონალური მონაცემების სუბიექტი დამოუკიდებლად წყვეტს თავისი პერსონალური მონაცემების მიწოდებას და თანხმობას თავისუფლად, საკუთარი ნებით და ინტერესებიდან გამომდინარე იძლევა.

  9. პერსონალური მონაცემების დამუშავების პირობები 9.1. პერსონალური მონაცემების დამუშავება ხორციელდება პერსონალური მონაცემების სუბიექტის თანხმობით მისი პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე. 9.2. პერსონალური მონაცემების დამუშავება აუცილებელია რუსეთის ფედერაციის საერთაშორისო ხელშეკრულებით ან კანონით გათვალისწინებული მიზნების მისაღწევად, ოპერატორისთვის რუსეთის ფედერაციის კანონმდებლობით მინიჭებული ფუნქციების, უფლებამოსილებებისა და მოვალეობების შესასრულებლად. 9.3. პერსონალური მონაცემების დამუშავება აუცილებელია მართლმსაჯულების განსახორციელებლად, სასამართლო აქტის აღსასრულებლად, სხვა ორგანოს ან აღსრულებას დაქვემდებარებული თანამდებობის პირის აქტისთვის სააღსრულებო წარმოების შესახებ რუსეთის ფედერაციის კანონმდებლობის შესაბამისად. 9.4. პერსონალური მონაცემების დამუშავება აუცილებელია ხელშეკრულების შესასრულებლად, რომლის მხარეც არის პერსონალური მონაცემების სუბიექტი ან ბენეფიციარი ან გარანტი, ასევე პერსონალური მონაცემების სუბიექტის ინიციატივით ხელშეკრულების ან ხელშეკრულების დასადებად, რომლის მიხედვითაც პერსონალური მონაცემების საგანი იქნება ბენეფიციარი ან გარანტი. 9.5. პერსონალური მონაცემების დამუშავება აუცილებელია ოპერატორის ან მესამე მხარის უფლებებისა და ლეგიტიმური ინტერესების განსახორციელებლად, ან სოციალურად მნიშვნელოვანი მიზნების მისაღწევად, იმ პირობით, რომ არ დაირღვეს პერსონალური მონაცემების სუბიექტის უფლებები და თავისუფლებები. 9.6. პერსონალური მონაცემების დამუშავება ხორციელდება, შეუზღუდავი რაოდენობის პირთა წვდომა, რომელსაც უზრუნველყოფს პერსონალური მონაცემების სუბიექტი ან მისი მოთხოვნით (შემდგომში საჯაროდ ხელმისაწვდომი პერსონალური მონაცემები). 9.7. გამოქვეყნებას ან სავალდებულო გამჟღავნებას დაქვემდებარებული პერსონალური მონაცემების დამუშავება ხდება ფედერალური კანონის შესაბამისად.

  10. პერსონალური მონაცემების შეგროვების, შენახვის, გადაცემის და სხვა სახის დამუშავების პროცედურა ოპერატორის მიერ დამუშავებული პერსონალური მონაცემების უსაფრთხოება უზრუნველყოფილია პერსონალური მონაცემების დაცვის სფეროში მოქმედი კანონმდებლობის მოთხოვნების სრულად შესასრულებლად აუცილებელი სამართლებრივი, ორგანიზაციული და ტექნიკური ღონისძიებების განხორციელებით. 10.1. ოპერატორი უზრუნველყოფს პერსონალური მონაცემების უსაფრთხოებას და იღებს ყველა შესაძლო ზომას არაუფლებამოსილი პირების პერსონალურ მონაცემებზე წვდომის გამორიცხვის მიზნით. 10.2. მომხმარებლის პერსონალური მონაცემები არასოდეს, არავითარ შემთხვევაში არ გადაეცემა მესამე პირებს, გარდა იმ შემთხვევებისა, რომლებიც დაკავშირებულია მოქმედი კანონმდებლობის შესრულებასთან ან თუ პერსონალური მონაცემების სუბიექტმა თანხმობა მისცა ოპერატორს, გადასცეს მონაცემები მესამე მხარეს ვალდებულებების შესასრულებლად. სამოქალაქო სამართლის ხელშეკრულებით. 10.3. პერსონალურ მონაცემებში უზუსტობების აღმოჩენის შემთხვევაში, მომხმარებელს შეუძლია დამოუკიდებლად განაახლოს ისინი ოპერატორის ოპერატორის ელექტრონული ფოსტის მისამართზე trade@seabatumi.com შეტყობინების გაგზავნით, წარწერით „პერსონალური მონაცემების განახლება“. 10.4. პერსონალური მონაცემების დამუშავების ვადა განისაზღვრება იმ მიზნების მიღწევით, რისთვისაც შეგროვდა პერსონალური მონაცემები, თუ ხელშეკრულებით ან მოქმედი კანონმდებლობით სხვა ვადა არ არის გათვალისწინებული. მომხმარებელს შეუძლია ნებისმიერ დროს გააუქმოს თანხმობა პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე ოპერატორის ელექტრონული ფოსტით შეტყობინების გაგზავნით ოპერატორის ელექტრონული ფოსტის მისამართზე trade@seabatumi.com მონიშვნით „პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე თანხმობის გაუქმება“. 10.5. მესამე მხარის სერვისების მიერ შეგროვებული ყველა ინფორმაცია, მათ შორის გადახდის სისტემები, საკომუნიკაციო საშუალებები და სხვა სერვისის პროვაიდერები, ინახება და მუშავდება ამ პირების (ოპერატორების) მიერ მათი მომხმარებლის შეთანხმებისა და კონფიდენციალურობის პოლიტიკის შესაბამისად. პერსონალური მონაცემების სუბიექტი ან/და მომხმარებელი ვალდებულია დამოუკიდებლად გაეცნოს მითითებულ დოკუმენტებს დროულად. ოპერატორი არ არის პასუხისმგებელი მესამე მხარის ქმედებებზე, მათ შორის ამ პუნქტში მითითებულ სერვის პროვაიდერებზე. 10.6. პერსონალური მონაცემების სუბიექტის მიერ დადგენილი აკრძალვები გავრცელებისთვის ნებადართული პერსონალური მონაცემების გადაცემის (გარდა წვდომის მინიჭების), ასევე დამუშავების ან დამუშავების პირობების შესახებ (გარდა წვდომის მიღებისა), არ ვრცელდება პერსონალური მონაცემების დამუშავების შემთხვევაში. რუსეთის ფედერაციის კანონით განსაზღვრულ სახელმწიფო, საზოგადოებრივ და სხვა საზოგადოებრივ ინტერესებში. 10.7. ოპერატორი პერსონალური მონაცემების დამუშავებისას უზრუნველყოფს პერსონალური მონაცემების კონფიდენციალურობას. 10.8. ოპერატორი ინახავს პერსონალურ მონაცემებს იმ ფორმით, რომელიც საშუალებას იძლევა განისაზღვროს პერსონალური მონაცემების საგანი, არა უმეტეს, ვიდრე ამას მოითხოვს პერსონალური მონაცემების დამუშავების მიზნები, თუ პერსონალური მონაცემების შენახვის ვადა დადგენილი არ არის ფედერალური კანონით, შეთანხმებით, რომელსაც აქვს სუბიექტი პერსონალური მონაცემების მხარე, ბენეფიციარი ან გარანტი. 10.9. პერსონალური მონაცემების დამუშავების შეწყვეტის პირობა შეიძლება იყოს პერსონალური მონაცემების დამუშავების მიზნების მიღწევა, პერსონალური მონაცემების სუბიექტის თანხმობის ვადის გასვლა ან პერსონალური მონაცემების სუბიექტის თანხმობის გაუქმება, აგრეთვე იდენტიფიცირება. პერსონალური მონაცემების უკანონო დამუშავება. 11. ოპერატორის მიერ მიღებული პერსონალური მონაცემებით განხორციელებული ქმედებების ჩამონათვალი 11.1. ოპერატორი აგროვებს, აღრიცხავს, ​​სისტემატიზაციას, აგროვებს, ინახავს, ​​აზუსტებს (განახლებს, ცვლის), ამოიღებს, იყენებს, გადასცემს (ავრცელებს, უზრუნველყოფს, წვდება), ახდენს პიროვნების დეპერსონალიზაციას, ბლოკავს, წაშლის და ანადგურებს პერსონალურ მონაცემებს. 11.2. ოპერატორი ახორციელებს პერსონალური მონაცემების ავტომატიზირებულ დამუშავებას მიღებული ინფორმაციის მიღებით ან/და გადაცემით საინფორმაციო და სატელეკომუნიკაციო ქსელებით ან მის გარეშე.

  12. პერსონალური მონაცემების ტრანსსასაზღვრო გადაცემა 12.1. პერსონალური მონაცემების ტრანსსასაზღვრო გადაცემის დაწყებამდე ოპერატორი ვალდებულია დარწმუნდეს, რომ უცხო სახელმწიფო, რომლის ტერიტორიაზეც უნდა განხორციელდეს პერსონალური მონაცემების გადაცემა, უზრუნველყოფს პერსონალური მონაცემების სუბიექტების უფლებების საიმედო დაცვას. 12.2. პერსონალური მონაცემების ტრანსსასაზღვრო გადაცემა უცხო სახელმწიფოების ტერიტორიაზე, რომლებიც არ აკმაყოფილებენ ზემოაღნიშნულ მოთხოვნებს, შეიძლება განხორციელდეს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ არსებობს პერსონალური მონაცემების სუბიექტის წერილობითი თანხმობა მისი პერსონალური მონაცემების ტრანსსასაზღვრო გადაცემაზე ან/და. ხელშეკრულების გაფორმება, რომლის მხარეც არის პერსონალური მონაცემების სუბიექტი.

  13. პირადი მონაცემების კონფიდენციალურობა ოპერატორი და სხვა პირები, რომლებმაც მიიღეს პერსონალურ მონაცემებზე წვდომა, ვალდებულნი არიან არ გაუმჟღავნონ მესამე პირებს და არ გაავრცელონ პერსონალური მონაცემები პერსონალური მონაცემების სუბიექტის თანხმობის გარეშე, თუ ფედერალური კანონით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.

  14. დასკვნითი დებულებები 14.1. მომხმარებელს შეუძლია მიიღოს ნებისმიერი განმარტება მისი პერსონალური მონაცემების დამუშავებასთან დაკავშირებით საინტერესო საკითხებზე ოპერატორთან დაკავშირების გზით ელექტრონული ფოსტით trade@seabatumi.com. 14.2. ეს დოკუმენტი ასახავს ნებისმიერ ცვლილებას ოპერატორის მიერ პერსონალური მონაცემების დამუშავების პოლიტიკაში. პოლიტიკა მოქმედებს განუსაზღვრელი ვადით, სანამ არ შეიცვლება ახალი ვერსიით. 14.3. პოლიტიკის მიმდინარე ვერსია თავისუფლად არის ხელმისაწვდომი ინტერნეტში httpss://sea-inside.net/politics.