Құпиялылық саясаты | sea-inside.net
 • RU
 • EN
 • GE
 • © Sea Inside 2019-2023

  ЖЕКЕ ДЕРЕКТЕРДІ ӨҢДЕУ САЯСАТЫ  1. Жалпы ережелер Бұл жеке деректерді өңдеу саясаты 2006 жылғы 27 шілдедегі Федералдық заңның талаптарына сәйкес жасалған. № 152-ФЗ «Дербес деректер туралы» (бұдан әрі - Жеке деректер туралы заң) және жеке деректерді өңдеу тәртібін және Александр Анатольевич Макеев (бұдан әрі - Оператор) қабылдаған дербес деректердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету шараларын анықтайды. ). 1.1. Оператор өзінің ең маңызды мақсаты мен қызметін жүзеге асырудың шарты ретінде оның жеке деректерін өңдеу кезінде адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарының сақталуын, оның ішінде жеке өмірге қол сұғылмаушылықты, жеке және отбасылық құпияларды қорғауды қояды. . 1.2. Осы Оператордың жеке деректерді өңдеуге қатысты саясаты (бұдан әрі - Саясат) Оператор веб-сайтқа кірушілер туралы ала алатын барлық ақпаратқа қолданылады httpss://sea-inside.net/.

  2. Саясатта қолданылатын негізгі ұғымдар 2.1. Дербес деректерді автоматтандырылған өңдеу – компьютерлік технологияны қолдану арқылы дербес деректерді өңдеу. 2.2. Дербес деректерді блоктау - бұл жеке деректерді өңдеуді уақытша тоқтату (егер өңдеу жеке деректерді нақтылау үшін қажет болмаса). 2.3. Веб-сайт httpss://sea-inside.net/ желілік мекен-жай бойынша олардың Интернетте қолжетімділігін қамтамасыз ететін графикалық және ақпараттық материалдардың, сондай-ақ компьютерлік бағдарламалар мен мәліметтер базасының жиынтығы болып саналады. 2.4. Дербес деректердің ақпараттық жүйесі – деректер қорында қамтылған дербес деректердің және оларды өңдеуді қамтамасыз ететін ақпараттық технологиялар мен техникалық құралдардың жиынтығы. 2.5. Дербес деректерді иесіздандыру – нәтижесінде нақты Пайдаланушының немесе жеке деректердің басқа субъектісінің жеке деректерге меншік құқығын қосымша ақпаратты пайдаланбай анықтау мүмкін болмайтын әрекеттер. 2.6. Дербес деректерді өңдеу - жинауды, тіркеуді, жүйелеуді, жинақтауды, сақтауды, нақтылауды (жаңартуды, өзгертуді), алуды қоса алғанда, дербес деректермен автоматтандыру құралдарын пайдалана отырып немесе қолданбай орындалатын кез келген әрекет (операция) немесе әрекеттердің (операциялардың) жиынтығы. , жеке деректерді пайдалану, беру (тарату, қамтамасыз ету, қол жеткізу), иесіздандыру, блоктау, жою, жою. 2.7. Оператор - дербес немесе басқа тұлғалармен бірлесіп дербес деректерді өңдеуді ұйымдастыратын және (немесе) жүзеге асыратын, сондай-ақ дербес деректерді өңдеу мақсаттарын, жеке деректердің құрамын айқындайтын мемлекеттік орган, муниципалды орган, заңды немесе жеке тұлға. өңделуі, дербес деректермен орындалатын әрекеттер (операциялар). 2.8. Жеке деректер - httpss://sea-inside.net/ веб-сайтының нақты немесе сәйкестендірілетін Пайдаланушысына тікелей немесе жанама қатысты кез келген ақпарат. 2.9. Жеке деректер субъектісі таратуға рұқсат берген дербес деректер - дербес деректер, жеке деректер субъектісі таратуға рұқсат берген дербес деректерді өңдеуге келісім беру арқылы дербес деректер субъектісі беретін тұлғалардың шектеусіз санына қол жеткізу. Жеке деректер туралы заңда (бұдан әрі – дербес деректер) белгіленген тәртіппен таратуға рұқсат етілген деректер). 2.10. Пайдаланушы - httpss://sea-inside.net/ веб-сайтына кез келген келуші. 2.11. Дербес деректерді беру - жеке деректерді белгілі бір адамға немесе белгілі бір тұлғалар шеңберіне ашуға бағытталған әрекеттер. 2.12. Дербес деректерді тарату – жеке деректерді тұлғалардың белгісіз шеңберіне ашуға (дербес деректерді беру) немесе адамдардың шектеусіз санының дербес деректерімен танысуға бағытталған кез келген әрекеттер, оның ішінде жеке деректерді бұқаралық ақпарат құралдарында ашу, ақпаратта орналастыру және телекоммуникациялық желілер немесе кез келген басқа жолмен жеке деректерге қол жеткізуді қамтамасыз ету. 2.13. Дербес деректерді трансшекаралық беру – дербес деректерді шет мемлекеттің аумағына шет мемлекеттің органына, шетелдік жеке тұлғаға немесе шетелдік заңды тұлғаға беру. 2.14. Дербес деректерді жою – нәтижесінде дербес деректердің ақпараттық жүйесіндегі дербес деректер мазмұнын одан әрі қалпына келтіру мүмкін болмай, жеке деректер қайтарымсыз жойылатын және (немесе) дербес деректердің материалдық тасымалдаушылары жойылатын кез келген әрекеттер.

  3. Оператордың негізгі құқықтары мен міндеттері 3.1. Оператордың құқығы бар: – дербес деректер субъектісінен сенімді ақпаратты және/немесе дербес деректерді қамтитын құжаттарды алуға; - дербес деректер субъектісі дербес деректерді өңдеуге берген келісімін қайтарып алған жағдайда, Оператор Дербес деректер туралы заңда көрсетілген негіздер болған жағдайда дербес деректер субъектісінің келісімінсіз дербес деректерді өңдеуді жалғастыруға құқылы; - егер жеке деректер туралы заңда немесе басқа федералдық заңда өзгеше көзделмесе, Дербес деректер туралы заңда және оған сәйкес қабылданған нормативтік құқықтық актілерде көзделген міндеттерді орындауды қамтамасыз ету үшін қажетті және жеткілікті шаралардың құрамы мен тізбесін дербес айқындайды. заңдар. 3.2. Оператор міндетті: - дербес деректер субъектісіне оның өтініші бойынша оның дербес деректерін өңдеуге қатысты ақпаратты беруге; – Ресей Федерациясының қолданыстағы заңнамасында белгіленген тәртіппен дербес деректерді өңдеуді ұйымдастыру; – Дербес деректер туралы заң талаптарына сәйкес дербес деректер субъектілерінің және олардың заңды өкілдерінің сұраулары мен сұрауларына жауап беру; - дербес деректер субъектілерінің құқықтарын қорғау жөніндегі уәкілетті органға осы органның сұрау салуы бойынша осындай сұрау салуды алған күннен бастап 30 күн ішінде қажетті ақпаратты хабарлауға; – жеке деректерді өңдеуге қатысты осы Саясатқа шектеусіз қол жеткізуді жариялауға немесе басқа жолмен қамтамасыз етуге; - дербес деректерді оларға рұқсатсыз немесе кездейсоқ қол жеткізуден, дербес деректерді жоюдан, өзгертуден, бұғаттаудан, көшіруден, қамтамасыз етуден, таратудан, сондай-ақ дербес деректерге қатысты басқа да заңсыз әрекеттерден қорғау үшін құқықтық, ұйымдастырушылық және техникалық шаралар қабылдауға; - Дербес деректер туралы заңда көзделген тәртіппен және жағдайларда дербес деректерді беруді (таратуды, беруді, қол жеткізуді) тоқтатуға, дербес деректерді өңдеуді тоқтатуға және жоюға; – Дербес деректер туралы заңда көзделген өзге де міндеттерді орындау.

  4. Дербес деректер субъектілерінің негізгі құқықтары мен міндеттері 4.1. Дербес деректер субъектілері мыналарға құқылы: - федералдық заңдарда өзгеше көзделмесе, оның жеке деректерін өңдеуге қатысты ақпарат алуға. Ақпаратты Оператор дербес деректер субъектісіне қолжетімді нысанда береді және мұндай дербес деректерді ашу үшін заңды негіздер болмаса, онда жеке деректердің басқа субъектілеріне қатысты дербес деректер болмауы керек. Ақпараттың тізбесі және оны алу тәртібі Дербес деректер туралы заңмен белгіленеді; - оператордан өзінің дербес деректерін нақтылауды, егер дербес деректер толық емес, ескірген, дұрыс емес, заңсыз алынған немесе өңдеудің белгіленген мақсаты үшін қажет болмаса, оларды блоктауды немесе жоюды талап етуге, сондай-ақ олардың құқықтарын қорғау үшін заңды шаралар қабылдауға; – нарықта тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді жылжыту мақсатында дербес деректерді өңдеу кезінде алдын ала келісім шартын қоюға; – дербес деректерді өңдеуге берілген келісімнен бас тартуға; - дербес деректер субъектілерінің құқықтарын қорғау жөніндегі уәкілетті органға немесе Оператордың оның дербес деректерін өңдеу кезіндегі заңсыз әрекеттеріне немесе әрекетсіздігіне сотқа шағымдану; - Ресей Федерациясының заңнамасында көзделген басқа да құқықтарды жүзеге асыру. 4.2. Дербес деректер субъектілері мыналарға міндетті: – Операторға өзіңіз туралы сенімді деректерді беру; – Операторды жеке деректерінің нақтыланғаны (жаңартылғаны, өзгертілгені) туралы хабардар ету. 4.3. Операторға соңғысының келісімінсіз өзі туралы немесе жеке деректердің басқа субъектісі туралы жалған ақпаратты берген адамдар Ресей Федерациясының заңнамасына сәйкес жауапты болады.

  5. Оператор Пайдаланушының келесі жеке деректерін өңдей алады 5.1. Тегі Аты Әкесінің аты. 5.2. Электронды адрес. 5.3. Телефон нөмірлері. 5.4. Сондай-ақ сайтта анонимді жинау және өңдеу бар